Actualisering tarieven vertalers en tolken

20 juli 2016 

De ministerraad keurde vandaag een wetsontwerp goed van minister van Justitie Koen Geens om voor het eerst in meer dan 20 jaar de tarieven van vertalers en tolken te actualiseren. Het budget voor vertalingen wordt hierdoor opgetrokken van 20 naar 23 miljoen. Deze nieuwe tarieven voor de prestaties van vertalers en tolken zorgen voor een rechtvaardige vergoeding.

 

Vertalers en tolken zijn een belangrijk schakel in een gerechtelijk onderzoek. Andere gerechtskosten zoals DNA-analyses, de tarieven van de telecomoperatoren voor telefoontap en speekselanalyse zijn reeds geactualiseerd.

De prestaties van vertalers worden voortaan berekend per vertaalde pagina en het tarief wordt eenduidiger in zijn toepassing. Bij de tolken schakelen we over naar een eenheidstarief om een gelijke behandeling tussen de talen te hanteren.

Voor de vertalers wordt grotendeels het tarief van 24 euro per pagina toegepast.

De exotische talen waren in het KB van 28/12/1950 zeer zeldzaam en duur, wat met de toenemende mondialisering veel minder het geval is. In 2007 uitte de Raad van State kritiek op de ongelijke vergoeding voor vertalingen. De wens werd geuit om een gelijke vergoeding te geven voor het vertalen van een tekst ongeacht de taal. Dit tarief is gebaseerd op een Europese analyse die het aantal woorden vastlegt in verschillende talen van een zelfde tekst. Een verhoging van 20% wordt toegepast voor de vertaling van telefoontap.

Voor Nederlands-Frans en Frans-Nederlands wordt het tarief van 18 euro toegepast omdat een vertaling die door computer ondersteund wordt minder tijd vergt.

Voor de tolken wordt overgeschakeld naar een nieuw eenheidstarief van 48 euro.

Justitie zal ook het systeem van een vast uur voor elke zaak op de zitting invoeren, zodat de wachttijd kan verminderd worden. Dit tarief van de gemiddelde wachtvergoeding van 34 euro per uur blijft onveranderd.

Om een kwalitatieve dienstverlening te bewerkstelligen werden volgende maatregelen eraan toegevoegd:

  • Een verdubbeling van het tarief voor prestaties tussen 22u en 6u,op wettelijke feestdagen en zondagen (ipv 50% van 20u tot 8u)
  • Een compensatie voor plotse annulatie van een gevorderde tolkprestatie
  • Een annulatievergoeding voor langere prestaties, bv bij assisenzaken die uitgesteld worden, minder dan 48u op voorhand
  • Een verhoging van het tarief bij gebruik van een tolkkoffer

Tenslotte wordt ook een administratieve vereenvoudiging toegepast voor zowel de prestatieverleners als de administratie, met name het wijzigen van de opmaak van een kostenstaat per prestatie naar een maandelijkse kostenstaat.

Quote Koen Geens: “Justitie kan maar betrouwbaar zijn als het zijn partners correct behandeld. We hebben al heel wat acties ondernomen om de gerechtskosten beheersbaar te houden. De tarieven van de tolken en vertalers worden uniformer en gaan omhoog om een kwalitatieve vertaling of tolking in een strafzaak te garanderen. Dit is belangrijk om de rechten van de verdediging te vrijwaren. Iedereen die in aanraking komt met justitie heeft recht op een correcte, kwalitatieve vertaling.”

Tabel met tarieven

Tarief vertalers

oud

nieuw

Verschil %

Frans-Nederlands; Nederlands-frans

8,14

18

+121 %

Duits, Engels, Spaans, Italiaans, Portugees, Deens, Zweeds, Noors, Grieks

17,65

24,3

+37,6 %

Fins, Ests, Braille, Turks, Albanees

22,10

27,9

+26,2 %

Hongaars, Roemeens, en de andere Europese talen

22,10

24,3

+9,9 %

Arabisch, Iraans, Afrikaanse talen, talen Midden-Oosten

30,41

24,3

-20,1 %

Indisch – Hebreeuws° - Tibetaans°

30,41

28

-8 %

Chinees, Japannees, Koreaans – andere talen Verre Oosten°

37,14

28

-24,7 %

° = nieuw tarief 27,9

 

 

 

Tarief Tolken

Zonder wachtvergoeding

Zonder wachtvergoeding

 

Frans, Nederlands, Duits, Luxemburgs, Engels, Spaans, Italiaans, Portugees, Deens, Zweeds, Noors, Fins, Grieks

34,05

48

+41 %

Keltische en Slavische talen, Turks, Hongaars, Roemeens, Albanees, andere Europese talen

47,44

48

+1 %

Arabische talen, Hebreeuws, Iraans, Indisch, Afrikaanse talen, talen van het Midden-Oosten

53,08

48

-9,6 %

Japannees, Chinees, Andere talen uit het Verre oosten

58,83

48

-18,5 %

 

 

 

 

 


Actualisation des tarifs des traducteurs et interprètes

20 juillet 2016

Le Conseil des ministres a approuvé aujourd’hui un projet d’arrêté royal du Ministre de la Justice Koen Geens, qui actualise, pour la première fois en plus de 20 ans, les tarifs des prestations des traducteurs et interprètes. Le budget des traductions est porté ainsi de 20 à 23 millions. Les nouveaux tarifs rendront la rétribution des traducteurs et interprètes plus équitable.

 

Les traducteurs et les interprètes sont un maillon important dans une instruction. D’autres frais de justice, comme les frais d’analyses ADN, les tarifs des opérateurs de télécommunications pour les écoutes téléphoniques et les frais d’analyses salivaires, ont déjà été actualisés. Désormais, les prestations des traducteurs seront calculées par page traduite et le tarif à appliquer sera plus clair. Pour les interprètes, on passe à un tarif uniforme, dans le but de mettre les différentes langues sur un même pied.

Pour les traducteurs, c’est le tarif de 24 euros par page qui sera appliqué pour la plupart des langues.

Dans l'arrêté royal du 28/12/1950, les langues exotiques étaient très rares et chères, ce qui est beaucoup moins le cas avec la mondialisation croissante. En 2007, le Conseil d’état avait émis des critiques sur les différences de rétribution des traducteurs. Le souhait avait été exprimé de pouvoir donner le même revenu à chaque traducteur nonobstant la langue. Ce tarif est basé sur analyse en matière de nombre de mots par langue dans un même texte, ce qui explique le maintien d’une certaine différenciation. Pour un nombre réduit de langues, il a également été tenu compte du nombre limité de traducteurs disponibles. Une augmentation de 20% est appliquée pour la traduction des écoutes téléphoniques.

Pour le Français-Néerlandais et le Néerlandais-Français, le tarif de 18 euros s’applique parce qu’une traduction assistée par ordinateur requiert moins de temps.

Pour les interprètes, on passe à un tarif uniforme de 48 euros.

La Justice instaurera aussi le système d’une heure fixe pour chaque affaire à l’audience, de sorte à pouvoir réduire le temps d’attente. Le tarif de l’indemnité d’attente de 34 euros à l’heure reste inchangé.

Afin de garantir un service de qualité, les tarifs sont assortis des mesures suivantes :

  • un doublement du tarif pour les prestations effectuées entre 22h et 6h et lors de jours fériés légaux et les dimanches (au lieu de 50 % de 20h à 8h);
  • une compensation en cas d'annulation soudaine d'une prestation d'interprète requise;
  • une indemnité d'annulation pour une prestation de longue durée, p.ex. pour des affaires d’assises qui sont reportées moins de 48 heures à l'avance;
  • une augmentation du tarif en cas d'utilisation d'une valise de traduction.

Enfin, une simplification administrative est en outre réalisée avec un gain en termes d'efficacité et de coûts, tant pour les prestataires de services que pour l'administration, à savoir le passage d'un état de frais établi par prestation à un état de frais mensuel.

Quote Koen Geens: “La Justice ne peut être fiable que si elle traite correctement ses partenaires. Nous avons déjà entrepris pas mal d’actions pour maîtriser les frais de justice. Les tarifs des traducteurs et interprètes deviendront plus uniformes et seront majorés afin de garantir la qualité dans le travail de traduction et d’interprétation en matière pénale. C’est important pour la préservation des droits de la défense. Toute personne qui entre en contact avec la Justice a droit à une traduction correcte et de qualité. »

Aperçu des modifications tarifaires

Tarif pour les traducteurs

ancien

nouveau

Différence (%)

français-néerlandais ; néerlandais-français

8,14

18

+121 %

allemand, anglais, espagnol, italien, portugais, danois, suédois, norvégien, grec

17,65

24,3

+37,6 %

finnois, estonien, braille, turc, albanais

22,10

27,9

+26,2 %

hongrois, roumain et les autres langues européennes

22,10

24,3

+9,9 %

arabe, iranien, langues africaines, langues du Moyen-Orient

30,41

24,3

-20,1 %

indien, hébreu, tibétain

30,41

28

-8 %

chinois, japonais, coréen, autres langues extrême-orientales

37,14

28

-24,7 %

° = nouveau tarif 27,9

 

 

 

Tarif pour les interprètes

Sans indemnité d'attente

Sans indemnité d'attente

 

français, néerlandais, allemand, luxembourgeois, anglais, espagnol, italien, portugais, danois, suédois, norvégien, finnois, grec

34,05

48

+41 %

langues celtes et slaves, turc, hongrois, roumain, albanais, autres langues européennes

47,44

48

+1 %

langues arabes, hébreu, iranien, indien, langues africaines, langues du Moyen-Orient

53,08

48

-9,6 %

japonais, chinois, autres langues extrême-orientales

58,83

48

-18,5 %